Förvaring av farligt gods

Kemikalier på arbetsplatsen: Fem tips för säker förvaring

Klor, mineraloljor: På många arbetsplatser är brandfarliga eller giftiga kemikalier en del av det dagliga arbetet. Brandfarliga eller giftiga kemikalier, särskilt i stora mängder, kan inte förvaras utan att säkerhetsåtgärder vidtas. Vad är då viktigt att tänka på när det gäller förvaringen? Vilka lagar och föreskrifter finns det? Och när behövs ett spillskydd? Det får du reda på i våra fem tips för förvaring av farliga ämnen.

1. Förvara kemikalier på rätt plats

 

Många kemikalier avslöjar inte vid första anblicken hur de ska förvaras. Därför är det viktigt att tänka på följande: Farliga kemikalier ska förvaras störtsäkert, exempelvis längst ner i hyllan eller i behållare som kan staplas på ett säkert sätt. För stora mängder kemikalier kan du behöva en  kemikaliedepå  eller en förrådscontainer. Brandfarliga ämnen får enligt gällande föreskrifter aldrig förvaras i trapphus, gångar, korridorer eller på vindar.

 

2. Farliga kemiska produkter ska märkas

 

Märk giftiga, brandfarliga eller andra farliga kemikalier tydligt. Farosymboler säkerställer att icke involverade personer också känner igen den farliga produkten. Dessutom får farliga kemikalier aldrig förvaras i närheten av livsmedel eller läkemedel. Detta för att undvika förväxling.

 

3. Använd originalbehållare och spillskydd

 

Följ alltid nedanstående allmänna regler: Förvara farliga kemikalier i originalförpackningen, särskilt om denna är okrossbar och läckagesäker. Tappa inte om produkter med farliga ämnen och se till att behållaren är och förblir intakt När man har större mängder flytande kemikalier skyddar spillskydden miljön från att kontamineras. Enligt lag ska spillskydden kunna rymma minst tio procent av lagervolymen eller den största behållarstorleken som förvaras. I vattenskyddsområden ska uppsamlingsanordningen kunna ta hand om hålla hela den mängd som lagras.

 

4. Lås in farliga kemikalier

 

Endast personal som känner till hur farliga kemikalier ska hanteras bör ha tillgång till farliga ämnen. Förvara kemikalierna exempelvis i ett låsbart säkerhetsskåp som endast behörig personal har nycklarna till.

 

5. Skaffa dig information om andra direktiv och föreskrifter

 

All viktig information om förvaring av farliga kemikalier i transportabla och stationära behållare framgår av bestämmelserna i tyska förordningen om farliga ämnen ”Gefahrstoffverordnung”, GefStoffV, i förordningen om anläggningar för hantering av vattenförorenande ämnen ”Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen”, AwSV samt i de tekniska bestämmelserna för farligt gods ”Technisches Regelwerk für Gefahrstoffe”,TRGS 510 och TRGS 509. ted2019

Ta det säkra före det osäkra!

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film